TU Dortmund LS8 GI

Organisation

LWA 2012

IR 2012

  • Dr. Claus-Peter Klas, Fernuniversität in Hagen, Germany
  • Dr. Ingo Frommholz, University of Bedfordshire, UK

KDML 2012

  • Nico Piatkowski, TU Dortmund, Germany
  • Hendrik Blom, TU Dortmund, Germany

WM 2012

  • Kerstin Bach, DFKI Kaiserslautern, Germany
  • Michael Meder, TU Berlin, Germany